Tillsammans genom alla tider

OP Gruppen har deltagit i uppbyggnaden av det finländska samhället i nästan 120 år. Gruppens roll som stöd för kunderna och samhället har alltid accentuerats i kristider Rapporten OP Gruppens 2020 berättar hur OP Gruppen har genomfört sin grunduppgift och stöttat sina kunder och sin omvärld under det exceptionella året.

OP Gruppen i korthet

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp, och den ägs av sina kunder. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd.

OP Gruppen består av 137 andelsbanker (31.12.2020) och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Över 2 miljoner ägarkunder äger andelsbankerna och därmed hela OP Gruppen, som har över 12 000 anställda. OP Gruppens vision är att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp – såväl för kunderna och personalen som för samarbetspartnerna. Gruppens verksamhet baserar sig på kooperation: att samarbeta och att dela framgången med våra kunder och samtidigt uppfylla samfundets behov

OP Gruppens affärsrörelse är indelad i tre rörelsesegment: Hushållsbank (bankrörelse för privatkunder och sme-företag), Företagsbank (bankrörelse för företag och institutioner) samt Försäkring (försäkringsrörelse). Vi erbjuder våra kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster samt de bästa koncentreringsförmånerna. Vi är en lokal aktör som tillhandahåller våra tjänster både via mångsidiga digitala kanaler och ett omfattande kontorsnät.

Läs mer om OP Gruppen på sidan 3 i rapporten (pdf)

Konkreta gärningar under coronakrisen

Chefdirektörens översikt

Pääjohtajan kuva SE

För OP Gruppen var 2020 ett mycket exceptionellt år då den globala coronapandemin påverkade omvärlden för vår affärsrörelse på många olika sätt. Vår förändringskapacitet testades då pandemin spred sig till Finland i början av mars.

Vi fokuserade först på att trygga personalens hälsa och säkerhet samt på att trygga en störningsfri verksamhet så att vi kunde erbjuda nödvändiga bank- och försäkringstjänster för våra kunder. Allt utgick från att arbetet ska vara tryggt och resultatrikt.

Från och med våren utförde vi vår grunduppgift genom att bevilja avgiftsfri amorteringsfrihet på upp till 12 månader åt hushåll och företag. Under coronakrisen beviljade vi amorteringsfrihet åt totalt cirka 126 000 kunder. Under restriktionerna har vi i andelsbankerna reserverat separata besökstider för specialgrupper, och vi har också öppnat en rådgivande telefontjänst för skötseln av riskgruppers bankärenden under coronapandemin. Vi har också burit vårt samhällsansvar genom att delta i att öka kapaciteten för coronatestning samt genom att donera arbetsinsatsen för anställda vid Pohjola Sjukhus till samhälleligt kritiska arbetsuppgifter.

Läs hela översikten på sidan 4 i rapporten (pdf)

Vår strategi

Vår grunduppgift och våra värden –ansvarskänsla, människonärhet och framgång tillsammans – styr vår verksamhet och våra val samt gör vårt arbete betydelsefullt. Vår vision visar oss riktningen. Vår fortlöpande uppföljning av omvärlden och våra strategiska prioriteringar hjälper oss att nå vår vision.

Som ett led i OP Gruppens strategiarbete tas alternativa scenarier om utvecklingen i omvärlden fram och de följs upp så att gruppen ser vilka utvecklingstrender den ska bereda sig på. Den fortlöpande strategiprocessen hjälper till att svara på våra ägarkunders förändrade behov och förväntningar samt att reagera smidigt på den ständiga förändringen och osäkerheten i omvärlden.

Vår strategiprocess har visat sig fungera bra också under pandemiåret 2020, när coronakrisen gjorde utsikterna för ekonomin och finansbranschen exceptionellt osäkra och tvingade oss att reagera snabbt på förändringarna.

Läs mer om OP Gruppens strategi på sidan 16 i rapporten (pdf)

Viktiga händelser 2020

Ekonomisk lättnad för våra kunder under coronakrisen

OP Gruppen erbjöd från och med mars sina kunder möjlighet till avgiftsfri amorteringsfrihet och till ändringar i betalningsplanen, om kunden hade svårt att sköta sin ekonomi på grund av coronakrisen. Från april erbjöd Pohjola Försäkring sina kunder möjlighet till flexibilitet i betalningstiderna till följd av coronakrisen. OP Kiinteistösijoitus Oy stöttade på våren och sommaren sina hyresgäster genom att erbjuda flexibilitet i hyresbetalningen, och andelsbankerna beviljade sina kunder lättnader i anknytning till hyresbetalningen.

Nya digitala tjänster för våra privatkunder och företagskunder

OP Gruppen lanserade flera nya digitala tjänster under året, och det exceptionella coronaåret satte ytterligare fart på kundernas övergång till de digitala kanalerna. OP tog fram den digitala företagstjänsten OP Företagsekonomi för övergripande uppföljning av ekonomin, kassahanteringen och betalningarna. För att göra det lättare att börja placera lanserade OP den digitala tjänsten OP Placeringspartner, som hjälper kunden att nå sina placeringsmål med hjälp av fonder för ansvarsfull placering. Den nya tjänsten Abonnemangshantering samlar kundens alla fortlöpande avtal och beställningar inklusive kostnaderna för dem på ett ställe och gör det lättare att hantera dem. I OP Multibanktjänsten visas uppgifterna för konton i olika banker i en och samma OP-kanal.

Arbete för klimatet

Under året finansierade OP Gruppen företag till ekonomiskt hållbar tillväxt, erbjöd nya ansvarsfulla produkter, minskade sina egna utsläpp och ökade kunskapen om klimatförändringens effekter. Utsläppen från Gruppens verksamhet minskade med 33 procent under 2020.

Se alla viktiga händelser under 2020 på en tidslinje på sidan 7 i rapporten (pdf)

 

OP Gruppens rapporter:

OP Gruppens 2020 (pdf)

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2020 (pdf)

OP Gruppens risk och kapitaltäckningsrapport 2020 (pdf)

OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2020 (pdf)

Ersättningsrapport för OP Gruppens organ 2020 (pdf)

Ersättningspolicy för OP Gruppens organ (pdf)