Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen OP Gruppens år

Det här utlåtandet gäller tillgängligheten för webbplatsen OP Gruppens år (vuosi.op.fi). Tjänsten är en webbplats för företagen inom OP Gruppen.

I OP Gruppen ingår OP Andelslag, dess koncernföretag (såsom OP Företagsbanken Abp, OP-Bostadslånebanken Abp, Pohjola Försäkring Ab och OP-Livförsäkrings Ab), OP Andelslags medlemsbanker, OP-Eläkesäätiö samt andra nuvarande och framtida företag, sammanslutningar och stiftelser i vilka minst en av de organisationer som nämnts ovan ensam eller tillsammans har bestämmande inflytande. 

Man har utfört självbedömning av webbplatsens tillgänglighet. Vid självbedömningen har följande system använts: 

  • Tillgängligheten med dator har testats med webbläsaren Chrome och skärmläsarprogrammet NVDA. 

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. 

Detta tillgänglighetsutlåtande avfattades 22.2.2022 och uppdaterades senast 13.3.2023

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

OP Gruppens år uppfyller kraven delvis. De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan. Innehållet består till största delen av text och bilder som också kan användas med assisterande teknik. 

Innehåll som inte är tillgängliga

Innehållet radindelas inte till alla delar rätt när texten förstoras, och allt innehåll finns inte att få.

1.4.4 Ändring av textstorlek

Pdf-dokument

De egentliga rapportena samt databokslutet i pdf-format uppfyller tillgänglighetskraven. På webbplatsen finns dessutom andra bilagor (OP Gruppens årliga rapporthelhet samt OP Företagsbanken Abp:s och OP-Bostadslånebanken Abp:s rapporter) som har brister i tillgängligheten.

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda

I den årliga rapporthelheten ingår flera omfattande rapporter (bl.a. boksluten och verksamhetsberättelserna) som måste offentliggöras på basis av den lagstadgade informationsskyldigheten och andra krav i bestämmelserna. I de här pdf-filernas tillgänglighet finns det brister som det skulle vara en oproportionell börda att åtgärda inom den utsatta tiden för offentliggörandet.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande.

Ge respons på tillgängligheten

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som har loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namnet och den lokala andelsbank där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De insamlade personuppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifterna behandlas i kundregistren hos OP Gruppens finansiella institut.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter samt dataskyddsbeskrivningarna

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom lagstadgade 14 dagar, om du lämnar din kontaktinformation med blanketten.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000