OP Gruppens 2021

OP Gruppen har byggt upp det finländska samhället tillsammans med sina ägarkunder redan i 120 år. Rapporten OP Gruppens 2021 visar hur OP Gruppen har genomfört sin grunduppgift och sin strategi 2021.

Nyckeltal 2021

OP Gruppen ägs av sina kunder och är Finlands största finansgrupp. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. 

Chefdirektörens översikt

Vårt rekordresultat visar att strategin som fokuserar på vår kärnaffärsrörelse fungerar.

Timo Ritakallio, Chefdirektör, OP Gruppen

Trots att vår grunduppgift har hållits oförändrad redan i årtionden, kräver de snabba förändringarna i omvärlden en fortlöpande strategisk förnyelse. I vår strategi, som uppdaterades 2021, har vi integrerat hållbarheten och ESG-aspekterna ännu mer än förr i vår affärsrörelse.

Vårt mål är att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp. Vi har lyckats göra strategiskt rätta val i en omvärld som förändras snabbt: vår kundrörelse har gått starkt framåt i alla våra rörelsesegment och vårt resultat har under hela året varit gott. Vårt rekordresultat visar att strategin som fokuserar på vår kärnaffärsrörelse – bank- och försäkringsrörelsen – fungerar.

Trots att coronapandemin fortfarande skapade mycket osäkerhet fortsatte återhämtningen av ekonomin i Finland på den förväntade tillväxtkurvan. Våra kunders lånebetalningsförmåga var fortsatt god, vilket syns i nedskrivningarna som var mindre än året innan. Våra kunder var dessutom särskilt aktiva på placeringsmarknaden och efterfrågan på placeringstjänster var livlig. Året var också mycket livligt på bolånemarknaden, även om takten mot slutet av året bromsades upp.

Läs hela översikten

Tillsammans genom alla tider

Redan i 120 år har OP Gruppen gjort finländarna förmögnare, stöttat deras välfärd och byggt upp en hållbar framtid.

Vår strategi

Vår grunduppgift, våra värden, vår vision och våra strategiska prioriteringar utgör en helhet vars delar kompletterar varandra. Under hösten 2021 fastställde vi vår strategi och ställde upp fem strategiska prioriteringar för de närmaste åren: värde för kunderna, lönsam tillväxt, högklassig och effektiv verksamhet, ansvarsfull affärsrörelse samt en kompetent, entusiastisk och välmående personal.

Läs mer om OP Gruppens strategi

Viktiga händelser 2021

Sparandet i placeringsfonder ökar kraftigt

Gränsen på en miljon fondandelsägare i OP:s fonder nåddes i februari. Under 2021 fick OP:s fonder 187 000 nya andelsägare och det ingicks cirka 180 000 nya avtal om regelbundet sparande. I augusti överskreds gränsen på 500 000 aktiva sparavtal som avser regelbundet sparande direkt i fonder.

Ansvarsfulla placeringsprodukter intresserade våra kunder allt mer. Vår populäraste fond var OP-Klimatet, där antalet andelsägare ökade med 85 procent fram till slutet av året.

Rekordår inom bostadsfinansieringen

På bostadsmarknaden var 2021 ett mycket livligt år. Våra kunder tog ut 18,5 procent fler nya bolån än året innan. Bostads- och fastighetsaffärer förmedlade av OP Hem ökade med nästan 10 procent.

Mångsidiga mobilbetalningstjänster

I mars lanserade OP tjänsten Apple Pay för sina kunder i Finland. Med tjänsten går det att betala inköp med Apples smartenheter. Kunderna tog snabbt i bruk tjänsten.

OP Gruppens Pivo, Danske Banks MobilePay och norska Vipps berättade i juni att de planerar en ny plattform för mobilbetalningar som ska förena 11 miljoner användares mobila plånböcker till en av Europas ledande tjänster för mobila betalningar.

Antalet användare av Siirto-betalningen i OP:s mobilkanaler överskred 1 miljon 2021.

Ansvarskänslan betonas i OP Gruppens strategi

OP Gruppens centralinstituts förvaltningsråd fastställde gruppens uppdaterade strategi i augusti. Till ett helt nytt strategiskt prioriteringsområde lyftes dessutom ansvarsfull affärsrörelse. Våra intressentgruppers växande förväntningar och regleringen styr mot en allt kraftigare integrering av hållbarhet och ESG-aspekter (Environmental, Social, Governance) i placerings- och kreditbeviljningsprocessen. Andelen ansvarsfulla produkter och tjänster ökar ständigt.

Läs mer om viktiga händelser under 2021

004_OP_120v_final_hires_3000px.jpg