OP Gruppens 2022

OP Gruppen har byggt upp det finländska samhället tillsammans med sina ägarkunder redan över 120 år. Rapporten OP Gruppens 2022 och hållbarhet visar hur OP Gruppen har genomfört sin grunduppgift och sin strategi 2021.

Nyckeltal 2022

Chefdirektörens översikt

Vår fortlöpande strategiprocess förbättrar vår reaktionskänslighet och vår förmåga att smidigt reagera på förändringen och osäkerheten i omvärlden.

Timo Ritakallio, chefdirektör, OP Gruppen

År 2022 går till historien som ett mycket exceptionellt år på många sätt. Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den därpå följande energikrisen i Europa tillsammans med den kraftigt ökade inflationen och de klart högre marknadsräntorna skapade exceptionellt stor osäkerhet i finanssektorns omvärld vilket påverkade våra kunders vardag som kraftigt ökade kostnader.

Hushållens förtroende för den egna ekonomin och för Finlands ekonomi sjönk till en rekordlåg nivå. På placeringsmarknaden syntes den försvagade ekonomiska situationen som stora prisfluktuationer och som klart lägre priser på obligationslån, och mot slutet av året också som minskad efterfrågan på bolån och minskat antal bostadsaffärer samt en långsammare utveckling av bostadspriserna. Trots de allt svagare ekonomiska utsikterna och högre marknadsräntorna var både hushållens och företagens lånebetalningsförmåga fortsatt god.

Trots de många snabba och oförutsedda ändringar i omvärlden under året var OP Gruppens resultat 2022 historiskt bra. Vår utmärkta resultatkapacitetvisar att strategin som fokuserar på vår kärnaffärsrörelse – bank- och försäkringsrörelsen – fungerar. OP Gruppen är en kundägd finansgrupp. En del av vår förbättrade lönsamhet använder vi till att underlätta våra närmare 2,1 miljoner ägarkunders ekonomiska situation. Vi har beslutat betala den OP-bonus som samlas 2023 förhöjd med 30 procent till våra ägarkunder. Värdet av denna tilläggsbonus är över 60 miljoner euro.

Läs hela översikten

Vår strategi

Vår grunduppgift, våra värden, vår vision och våra strategiska prioriteringar utgör en helhet vars delar kompletterar varandra. Våra strategiska prioriteringar är tydliga val som för oss mot det mål som ställs i vår vision. Vi har ställt fem strategiska prioriteringar för vår verksamhet under de närmaste åren: värde för kunderna, lönsam tillväxt, högklassig och effektiv verksamhet, hållbar affärsrörelse samt kompetent, entusiastisk och välmående personal. Dessutom är grunden för all vår verksamhet vår starka riskhanterings- och compliance-kultur.

strategiakuva_SV.jpg

Läs mer om OP Gruppens strategi

Vi bygger en hållbar morgondag tillsammans

I enlighet med vår strategi och våra värden vill vi vara en ansvarsfull föregångare i finansbranschen. Hållbarhetsprogrammet som uppdaterades i augusti 2022 styr vårt hållbarhetsarbete.

Viktiga händelser 2022

Extra OP-bonus för andelsbankernas ägarkunder

Omvärlden 2022 var utmanande. De ekonomiska utsikterna är exceptionellt osäkra, och den ekonomiska tillväxten i Finland förutspås bli klart långsammare. OP Gruppen är en kundägd finansgrupp. OP Gruppen vill använda en del av den förbättrade lönsamheten för 2022 till att underlätta vardagen för sina närmare 2,1 miljoner ägarkunder med att höja OP-bonusen med 30 procent 2023. På årsplanet innebär det här uppskattningsvis över 60 miljoner euro i extra bonus till ägarkunderna.

OP Gruppens nya hållbarhetsprogram

OP Gruppen är med i samhällets hållbarhetsomställning och i att främja en hållbarare och grönare morgondag för finansbranschen. OP Gruppens mål är att vara finansbranschens vägvisare då det gäller hållbarhet. Det nya hållbarhetsprogrammet grundar sig på tre hållbarhetsteman som styr OP Gruppens verksamhet, framtid och inflytande. Med det nya hållbarhetsprogrammet minskar vi till exempel märkbart på utsläppet från våra kredit- och placeringsportföljer, främjar mångfalden i vår verksamhet och utvecklar hållbarhetskompetensen hos vår personal.

Bostadsmarknaden svalnade i den utmanande omvärlden

På bostadsmarknaden var den första hälften av året rätt bra, men i den utmanande omvärlden under den senare hälften av året mattades både bostadshandeln och låneuttagningen av jämfört med det föregående året och ligger nu närmare nivån före coronapandemin. Under slutet av året har också boendekostnaderna stigit betydligt till följd av att energipriserna och räntorna stigit.

OP påskyndar den gröna omställningen

OP Gruppen och Europeiska investeringsfonden avtalade i december 2022 om nya riskdelningsgarantier. Garantierna, som främjar den gröna omställningen och företagens innovationsverksamhet, hämtar cirka 200 miljoner euro mer finansiering till marknaden. Garantierna gör det lättare att få finansiering för investeringar som påskyndar den gröna omställningen samt att göra det möjligt för sme-företag att genomföra projekt med mindre säkerheter. De olika garantilösningarna kan fås från andelsbankerna under början av våren 2023. I början av 2022 emitterade OP Företagsbanken Abp ett grönt obligationslån på 500 miljoner euro enligt det uppdaterade ramverket Green Bond Framework. Medlen från också det här lånet går till hållbar företagsfinansiering.

OP Gruppens kunders intresse för sparande och placering fortsatte

Trots osäkerheten i omvärlden fick OP-placeringsfonderna 55 700 nya andelsägare, vilket är 51 procent av hela marknadens ökning. Närmare 80 procent valde en hållbar placeringsfond. Antalet utförda order inom aktiehandeln låg på samma nivå som 2021.

longpage_vastuullisuus_1900x1267.jpg