OP Gruppens 2023

OP Gruppens vision är att vara Finlands ledande och attraktivaste finansgrupp. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Rapporten OP Gruppens 2023 och hållbarhet visar hur OP Gruppen har genomfört sin grunduppgift och sin strategi 2023.

Nyckeltal 2023

Rörelsevinsten uppgick till sammanlagt 2 050 miljoner euro. Rörelsevinsten fördelas per segment; hushållsbankens andel är 60 procent, företagsbankens 20 procent och försäkringens 20 procent. Rörelsevinsten var 838 miljoner euro år 2019, 785 miljoner euro år 2020, 1 127 miljoner euro år 2021, 1 120 miljoner euro år 2022 och 2 050 miljoner euro år 2023. Kapitalrelationen (CET1) var 19,2 procent år 2023. Beviljade gröna lån och lån och limiter enligt hållbarhetskriterier var 6,6 miljarder euro. Vid slutet av 2023 var andelen hållbara fonder av de totala fondkapitalen 87,7 procent. Utsläppen för alla exponeringar enligt tillgångsklass Scope 1 och Scope 2 är 5,2 miljoner CO2e-ton. Utsläppen fördelas på följande sätt: företagslån 59 procent, bolån 6 procent, motorfordon 5 procent samt noterade aktier och företagens obligationslån 30 procent. OP Gruppens mobilkanaler har över 1,6 miljoner aktiva användare. 56 miljoner inloggningar i OP mobilkanaler i genomsnitt per månad. Antalet ägarkunder i OP Gruppen uppgick vid slutet av år till 2,1 miljoner. Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat var 275 miljoner euro. Vi betalar den OP-bonus som samlas 2023 förhöjd med 40 procent. Värdet av tilläggsbonusen är uppskattningsvis 86 miljoner euro.

Chefdirektörens översikt

En stark kapitaltäckning, en utmärkt likviditet och kundernas samt andra intressentgruppers breda förtroende är viktiga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag. Hos OP Gruppen är alla de här faktorerna i utmärkt skick.

Timo Ritakallio, OP Gruppens chefdirektör

Under 2023 rådde en exceptionell osäkerhet och obalans i Finlands ekonomi. Mot slutet av året gick ekonomin in i en måttlig recession, arbetslösheten ökade något och inflationen visserligen avtog, men var fortfarande klart högre än under de föregående åren. Till följd av Europeiska centralbankens fortsatt strama penningpolitiska styrning var marknadsräntorna kvar på en klart högre nivå än vanligt trots nedgången under slutet av året.

På bostadsmarknaden låg såväl volymen av bostadsaffärer som efterfrågan på bolån på en klart lägre nivå än ett år tidigare. Bostadspriserna fortsatte också att sjunka. Under slutet av året satte nedgången i marknadsräntorna fart på aktiemarknaden, och aktiekurserna steg på många börser. På Helsingforsbörsen däremot landade aktieindexen på minus för hela årets utveckling. De geopolitiska riskerna var fortsatt höga under hela året och ökade under slutet av året särskilt på grund av det spändare läget i Mellanöstern.

Trots utmaningarna i omvärlden utvecklades OP Gruppens affärsverksamhet mycket positivt under hela året, och rörelsevinsten uppgick till 2 050 miljoner euro. OP Gruppen är en av de mest solida stora bankerna i Europa. Även likviditeten var fortsatt utmärkt.

Tack vare vår starka resultatutveckling erbjuder vi våra närmare 2,1 miljoner ägarkunder ännu bättre förmåner under 2024. På det sättet kan vi bidra till att underlätta hushållens situation under de här ekonomiskt utmanande tiderna. Vi kommer att betala den OP-bonus som samlas för 2024 med en förhöjning på 40 procent, och under 2024 tar vi inte alls ut några månadsavgifter för dagliga tjänster av våra ägarkunder. Det sammanlagda totalvärdet av den förhöjda OP-bonusen och förmånen för de dagliga tjänsterna stiger till uppskattningsvis 400 miljoner euro. 

OP Gruppen ägs av sina kunder, och gruppens ekonomiska framgång kommer även framöver att ta sig uttryck i olika ekonomiska och andra förmåner för ägarkunderna.

Läs hela översikten

Vår strategi

Vår grunduppgift och våra värden styr såväl vår verksamhet som våra val och gör vårt arbete betydelsefullt. All vår verksamhet styrs av våra värden som är människonärhet, hållbarhet och framgång tillsammans..

Läs mer om OP Gruppens strategi

Vi bygger en hållbar morgondag tillsammans 

Vi är Finlands största företagsfinansiär och finansbranschaktör. Därför har vi den viktiga uppgiften att stötta våra kunder mot en klimatneutral ekonomi.

Det är också viktigt att minska våra egna utsläpp, men den största effekten får vi till stånd genom att styra de viktigaste sektorerna i vår portfölj mot en hållbarare och utsläppsfriare verksamhet. 

Vi har ställt upp sektorsspecifika utsläppsminskningsmål för tre branscher som tillsammans står för över 90 procent av OP Gruppens Scope 3-utsläpp. Vårt mål är att jämfört med utgångsnivån 2022 före 2030 minska:

  • utsläppsintensiteten för energiproduktionen med 50 procent
  • de absoluta utsläppen inom lantbruket med 30 procent
  • utsläppsintensiteten för bolånen med 45 procent.

Data är kärnan i OP Gruppen

I utnyttjandet av data var året 2023 ett av de mest aktiva åren i OP Gruppens historia. Syftet med de strategiska prioriteringarna gällande data i OP Gruppen är att skapa värde för kunderna och Gruppen, säkerställa att verksamheten är säker och effektiv samt att stärka datakompetensen och den konkurrensfördel som denna möjliggör.

Viktiga händelser 2023

OP lanserade nya hållbara finansieringslösningar för SME-företag, bostadsbolag och lantbruksföretagare

Vikten av hållbarhet i affärsverksamheten ökar ständigt. 2023 främjade OP målen för kundernas gröna omställning genom att utveckla nya hållbara finansieringslösningar. OP lanserade ett nytt grönt lån och tre Europeiska investeringsfondens EIF-garantier för olika syften, med vilka det görs lättare för SME-företag och bostadsbolag att få finansiering. EIF-garanti beviljas på basis av en grön affärsmodell eller för en grön investering. Tack vare garantin kan kunden få lån med förmånliga villkor.

Utöver EIF-garantierna lanserade OP under den senare hälften av året också en hållbar leverantörsfinansiering, med vilken leverantörskedjan uppmuntras till en mer hållbar verksamhet med hjälp av hållbarhetslänkad finansiering.

OP Gruppen inledde en omfattande övergång till molnet och drar nytta av Microsofts molntjänster som byggs upp i Finland

OP Gruppen och Microsoft meddelade på sommaren att de fördjupar sitt IT-samarbete. Samarbetet och övergången till Microsofts molnbaserade miljö ger OP möjlighet att erbjuda ännu bättre tjänster till sina kunder och samtidigt anpassa sig till en alltmer digitaliserad omvärld. För OP utgör övergången till molnet en betydande investering i ny teknik, IT-expertis och nya tillvägagångssätt. Beslutet att koncentrera IT-tjänsterna i ett Finlandsbaserat molnekosystem och bygga upp nya digitala tjänster och en ny dataplattform i Microsoft Azure främjar den digitala utvecklingen i hela Finland. OP Gruppen meddelade 2023 också att den rekryterar 300 nya internationella toppexperter inom IT-branschen för att utveckla framtidens finanstjänster.

Tjänsten OP Smidiga affärer underlättade privatpersonernas bilaffärer

OP gjorde 2023 bilaffärerna mellan privatpersoner smidigare och tryggare genom att lansera tjänsten OP Smidiga affärer. Tjänsten samlar alla ärenden i anslutning till bilbyte och gör det möjligt att slutföra affären på en gång. Den gör processen transparent, smidig och trygg för båda parterna. Via tjänsten kan man ansöka om finansiering, teckna en bilförsäkring och registrera bilen i samband med affären.